Máy cơ khí CHLB Đức, first-class 100% made in Germany
CÁC HÌNH DẠNG CỦA GIẤY NHÁM NIKKEN DÙNG CHO MÁY CHÀ NHÁM

  CÁC HÌNH DẠNG CỦA GIẤY NHÁM NIKKEN DÙNG CHO MÁY CHÀ NHÁM

 

 

part no.

weight

grain

grain

40

60

80

100

120

150

180

220

240

280

320

360

400

500

600

800

1000

1200

1500

2000

DRAD-RDS

Dw

AA

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRWC-RDS

Cw

WA

 

 

 

 

 

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

 

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRAC-RDS

Cw

AA

 

 

 

 

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

 

 

 

 

 

WTCC-RDS

Cw

CC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

ARAC-RDS

Cw

AA

 

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

 

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

 

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

 

Description: http://www.nikken-super.com.tw/english/image/ball-circle.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm khác