Máy cơ khí CHLB Đức, first-class 100% made in Germany
Đĩa cưa hợp kim cắt gỗ chuyên nghiệp, nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản 100%

 

Mã sản phẩm Đường kính
(mm)
Đường kính cắt
(mm)
Độ dày lưỡi cưa
(mm)
Cốt gắn
(mm)
Số răng Loại răng Mục đích Ghi chú
203x1.8x1.3x25.4x40 CB Vertical saw off 203 1.8 1.3 25.4 40 CB Vertical saw off  
203x2.0x1.4x25.4x40 CB Vertical saw off 203 2.0 1.4 25.4 40 CB Vertical saw off  
203x1.8x1.3x25.4x50 CB Vertical saw off 203 1.8 1.3 25.4 50 CB Vertical saw off  
203x2.0x1.4x25.4x50 CB Vertical saw off 203 2.0 1.4 25.4 50 CB Vertical saw off  
203x1.8x1.3x25.4x60 CB Vertical saw off 203 1.8 1.3 25.4 60 CB Vertical saw off  
203x2.0x1.4x25.4x60 CB Vertical saw off 203 2.0 1.4 25.4 60 CB Vertical saw off  
203x2.8x2.0x25.4x60 AB ván ép 203 2.8 2.0 25.4 60 AB ván ép  
203x3.0x2.2x25.4x60 AB ván ép 203 3.0 2.2 25.4 60 AB ván ép  
203x3.0x2.2x25.4x60 AB Perch 203 3.0 2.2 25.4 60 AB Perch  
203x1.8x1.3x25.4x80 AB ván ép 203 1.8 1.3 25.4 80 AB ván ép  
203x1.8x1.3x25.4x80 CB nhựa dẻo 203 1.8 1.3 25.4 80 CB Nhựa dẻo  
203x2.0x1.4x25.4x80 AB ván ép 203 2.0 1.4 25.4 80 AB ván ép  
203x2.0x1.4x25.4x80 CB nhựa dẻo 203 2.0 1.4 25.4 80 CB Nhựa dẻo  
203x2.2x1.6x25.4x80 AB ván ép 203 2.2 1.6 25.4 80 AB ván ép  
203x2.4x1.7x25.4x80 AB ván ép 203 2.4 1.7 25.4 80 AB ván ép  
203x2.6x1.8x25.4x80 AB ván ép 203 2.6 1.8 25.4 80 AB ván ép  
203x2.8x2.0x25.4x80 AB ván ép 203 2.8 2.0 25.4 80 AB ván ép  
203x3.0x2.2x25.4x80 AB ván ép 203 3.0 2.2 25.4 80 AB ván ép  
203x3.0x2.2x25.4x80 AB Perch 203 3.0 2.2 25.4 80 AB Nhựa dẻo  
203x1.8x1.3x25.4x100 CB nhựa dẻo 203 1.8 1.3 25.4 100 CB Nhựa dẻo  
203x2.0x1.4x25.4x100 CB nhựa dẻo 203 2.0 1.4 25.4 100 CB Nhựa dẻo  
255x1.8x1.3x25.4x40 CB Vertical saw off 255 1.8 1.3 25.4 40 CB Vertical saw off  
255x2.0x1.4x25.4x40 CB Vertical saw off 255 2.0 1.4 25.4 40 CB Vertical saw off  
255x2.2x1.5x25.4x40 CB Vertical saw off 255 2.2 1.5 25.4 40 CB Vertical saw off  
255x2.4x1.6x25.4x40 CB Vertical saw off 255 2.4 1.6 25.4 40 CB Vertical saw off  
255x2.6x1.8x25.4x40 CB Vertical saw off 255 2.6 1.8 25.4 40 CB Vertical saw off  
255x2.8x2.0x25.4x40 AB Vertical saw off 255 2.8 2.0 25.4 40 AB Vertical saw off Rip saw
255x3.0x2.2x25.4x40 AB Vertical saw off 255 3.0 2.2 25.4 40 AB Vertical saw off Rip saw
255x1.8x1.3x25.4x50 CB Vertical saw off 255 1.8 1.3 25.4 50 CB Vertical saw off  
255x2.0x1.4x25.4x50 CB Vertical saw off 255 2.0 1.4 25.4 50 CB Vertical saw off  
255x2.2x1.5x25.4x50 CB Vertical saw off 255 2.2 1.5 25.4 50 CB Vertical saw off  
255x1.8x1.3x25.4x60 CB Vertical saw off 255 1.8 1.3 25.4 60 CB Vertical saw off  
255x2.0x1.4x25.4x60 CB Vertical saw off 255 2.0 1.4 25.4 60 CB Vertical saw off  
255x2.2x1.5x25.4x60 CB Vertical saw off 255 2.2 1.5 25.4 60 CB Vertical saw off  
255x1.8x1.3x25.4x80 AB ván ép 255 1.8 1.3 25.4 80 AB ván ép  
255x1.8x1.3x25.4x80 CB nhựa dẻo 255 1.8 1.3 25.4 80 CB Nhựa dẻo  
255x2.0x1.4x25.4x80 AB ván ép 255 2.0 1.4 25.4 80 AB ván ép  
255x2.0x1.4x25.4x80 CB nhựa dẻo 255 2.0 1.4 25.4 80 CB Nhựa dẻo  
255x2.2x1.6x25.4x80 AB ván ép 255 2.2 1.6 25.4 80 AB ván ép  
255x2.2x1.6x25.4x80 CB nhựa dẻo 255 2.2 1.6 25.4 80 CB Nhựa dẻo  
255x2.4x1.7x25.4x80 AB ván ép 255 2.4 1.7 25.4 80 AB ván ép  
255x2.4x1.8x25.4x80 CB nhựa dẻo 255 2.4 1.8 25.4 80 CB Nhựa dẻo  
255x2.6x1.8x25.4x80 AB ván ép 255 2.6 1.8 25.4 80 AB ván ép  
255x2.8x2.0x25.4x80 AB ván ép 255 2.8 2.0 25.4 80 AB ván ép  
255x2.8x2.2x25.4x80 B aluminum 255 2.8 2.2 25.4 80 B aluminum  
255x3.0x2.2x25.4x80 AB ván ép 255 3.0 2.2 25.4 80 AB ván ép  
255x3.0x2.2x25.4x80 AB Perch 255 3.0 2.2 25.4 80 AB Perch  
255x1.8x1.3x25.4x100 AB ván ép 255 1.8 1.3 25.4 100 AB ván ép  
255x1.8x1.3x25.4x100 CB nhựa dẻo 255 1.8 1.3 25.4 100 CB Nhựa dẻo  
255x2.0x1.4x25.4x100 AB ván ép 255 2.0 1.4 25.4 100 AB ván ép  
255x2.0x1.4x25.4x100 CB nhựa dẻo 255 2.0 1.4 25.4 100 CB Nhựa dẻo  
255x2.2x1.5x25.4x100 AB ván ép 255 2.2 1.5 25.4 100 AB ván ép  
255x2.2x1.6x25.4x100 CB nhựa dẻo 255 2.2 1.6 25.4 100 CB Nhựa dẻo  
255x2.4x1.7x25.4x100 AB Plywood 255 2.4 1.7 25.4 100 AB ván ép  
255x2.4x1.8x25.4x100 CB nhựa dẻo 255 2.4 1.8 25.4 100 CB Nhựa dẻo  
255x2.6x1.8x25.4x100 AB ván ép 255 2.6 1.8 25.4 100 AB ván ép  
255x2.8x2.0x25.4x100 AB ván ép 255 2.8 2.0 25.4 100 AB ván ép  
255x2.8x2.2x25.4x100 B aluminum 255 2.8 2.2 25.4 100 B aluminum  
255x3.0x2.2x25.4x100 AB ván ép 255 3.0 2.2 25.4 100 AB ván ép  
255x3.0x2.2x25.4x100 AB Perch 255 3. 2.2 25.4 100 AB Perch  
255x2.0x1.4x25.4x120 AB ván ép 255 2.0 1.4 25.4 120 AB ván ép  
255x2.0x1.4x25.4x120 CB nhựa dẻo 255 2.0 1.4 25.4 120 CB Nhựa dẻo  
255x2.2x1.6x25.4x120 AB ván ép 255 2.2 1.6 25.4 120 AB ván ép  
255x2.2x1.6x25.4x120 CB nhựa dẻo 255 2.2 1.6 25.4 120 CB Resin  
255x2.4x1.7x25.4x120 AB ván ép 255 2.4 1.7 25.4 120 AB ván ép  
255x2.4x1.8x25.4x120 CB nhựa dẻo 255 2.4 1.8 25.4 120 CB Resin  
305x2.0x1.4x25.4x40 CB Vertical saw off 305 2.0 1.4 25.4 40 CB Vertical saw off  
305x2.2x1.5x25.4x40 CB Vertical saw off 305 2.2 1.5 25.4 40 CB Vertical saw off  
305x2.4x1.6x25.4x40 CB Vertical saw off 305 2.4 1.6 25.4 40 CB Vertical saw off  
305x2.8x2.0x25.4x40 CB Vertical saw off 305 2.8 2.0 25.4 40 CB Vertical saw off Panel saw
305x3.0x2.0x25.4x40 AB Vertical saw off 305 3.0 2.0 25.4 40 AB Vertical saw off Panel saw
305x3.0x2.0x25.4x40 CB Vertical saw off 305 3.0 2.0 25.4 40 CB Vertical saw off  
305x2.0x1.4x25.4x50 CB Vertical saw off 305 2.0 1.4 25.4 50 CB Vertical saw off  
305x2.2x1.5x25.4x50 CB Vertical saw off 305 2.2 1.5 25.4 50 CB Vertical saw off  
305x2.4x1.7x25.4x50 CB Vertical saw off 305 2.4 1.7 25.4 50 CB Vertical saw off  
305x3.0x2.2x25.4x80 AB ván ép 305 3.0 2.2 25.4 80 AB ván ép  
305x2.0x1.4x25.4x100 AB ván ép 305 2.0 1.4 25.4 100 AB ván ép  
305x2.0x1.4x25.4x100 CB nhựa dẻo 305 2.0 1.4 25.4 100 CB Nhựa dẻo  
305x2.2x1.5x25.4x100 AB ván ép 305 2.2 1.5 25.4 100 AB ván ép  
305x2.2x1.6x25.4x100 CB nhựa dẻo 305 2.2 1.6 25.4 100 CB Nhựa dẻo  
305x2.4x1.7x25.4x100 AB ván ép 305 2.4 1.7 25.4 100 AB ván ép  
305x2.4x1.8x25.4x100 CB nhựa dẻo 305 2.4 1.8 25.4 100 CB Nhựa dẻo  
305x2.6x1.8x25.4x100 AB ván ép 305 2.6 1.8 25.4 100 AB ván ép  
305x2.6x2.0x25.4x100 CB nhựa dẻo 305 2.6 2.0 25.4 100 CB Nhựa dẻo  
305x2.8x2.0x25.4x100 AB ván ép 305 2.8 2.0 25.4 100 AB ván ép  
305x2.8x2.0x25.4x100 CB nhựa dẻo 305 2.8 2.0 25.4 100 CB Nhựa dẻo  
305x3.0x2.2x25.4x100 AB Flash pliwood 305 3.0 2.2 25.4 100 AB Flash pliwood Panel saw
305x3.0x2.2x25.4x100 AB ván ép 305 3.0 2.2 25.4 100 AB ván ép  
305x3.0x2.4x25.4x100 B aluminum 305 3.0 2.4 25.4 100 B aluminum  
305x3.0x2.2x25.4x100 AB Coated pliwood boads 305 3.0 2.2 25.4 100 AB Coated pliwood boads  
305x3.0x2.2x25.4x100 AB Perch 305 3.0 2.2 25.4 100 AB Perch  
305x3.0x2.2x25.4x100 CB nhựa dẻo 305 3.0 2.2 25.4 100 CB Nhựa dẻo  
305x2.2x1.6x25.4x120 CB nhựa dẻo 305 2.2 1.6 25.4 120 CB Nhựa dẻo  
305x2.6x1.8x25.4x120 AB ván ép 305 2.6 1.8 25.4 120 AB ván ép  
305x2.8x2.0x25.4x120 AB ván ép 305 2.8 2.0 25.4 120 AB ván ép  
305x3.0x2.2x25.4x120 AB ván ép 305 3.0 2.2 25.4 120 AB ván ép  
305x3.0x2.2x25.4x120 AB Perch 305 3.0 2.2 25.4 120 AB Perch  
330x3.0x2.2x25.4x100 AB Flash pliwood 330 3.0 2.2 25.4 100 AB Flash pliwood Panel saw
355x3.0x2.0x25.4x50 CB Vertical saw off 355 3.0 2.0 25.4 50 CB Vertical saw off  
355x3.2x2.2x25.4x50 AB Vertical saw off 355 3.2 2.2 25.4 50 AB Vertical saw off  
355x2.6x1.8x25.4x60 CB Vertical saw off 355 2.6 1.8 25.4 60 CB Vertical saw off  
355x3.0x2.0x25.4x60 CB Vertical saw off 355 3.0 2.0 25.4 60 CB Vertical saw off  
355x3.0x2.2x25.4x80 AB ván ép 355 3.0 2.2 25.4 80 AB ván ép  
355x3.0x2.2x25.4x100 AB ván ép 355 3.0 2.2 25.4 100 AB ván ép  
355x3.0x2.4x25.4x100 B aluminum 355 3.0 2.4 25.4 100 B aluminum  
355x3.0x2.2x25.4x100 AB Perch 355 3.0 2.2 25.4 100 AB Perch  
355x3.0x2.2x25.4x100 CB nhựa dẻo 355 3.0 2.2 25.4 100 CB Nhựa dẻo  
355x3.0x2.2x25.4x120 AB ván ép 355 3.0 2.2 25.4 120 AB ván ép  
355x3.0x2.4x25.4x120 B aluminum 355 3.0 2.4 25.4 120 B aluminum  
355x3.0x2.2x25.4x120 CB nhựa dẻo 355 3.0 2.2 25.4 120 CB Nhựa dẻo  
405x2.8x2.0x25.4x50 CB Vertical saw off 405 2.8 2.0 25.4 50 CB Vertical saw off  
405x3.0x2.0x25.4x50 CB Vertical saw off 405 3.0 2.0 25.4 50 CB Vertical saw off  
405x2.8x2.0x25.4x60 CB Vertical saw off 405 2.8 2.0 25.4 60 CB Vertical saw off  
405x3.0x2.0x25.4x60 CB Vertical saw off 405 3.0 2.0 25.4 60 CB Vertical saw off  
405x3.0x2.2x25.4x80 AB Side saw off pliwood 405 3.0 2.2 25.4 80 AB Side saw off pliwood  
405x3.0x2.2x25.4x80 CB Side saw off 405 3.0 2.2 25.4 80 CB Side saw off  
405x3.0x2.2x25.4x100 AB Side saw off pliwood 405 3.0 2.2 25.4 100 AB Side saw off pliwood  
405x3.0x2.4x25.4x100 B aluminum 405 3.0 2.4 25.4 100 B aluminum  
405x3.0x2.2x25.4x100 AB Coated perch 405 3.0 2.2 25.4 100 AB Coated perch  
405x3.0x2.2x25.4x100 CB Side saw off 405 3.0 2.2 25.4 100 CB Side saw off  
405x3.0x2.4x25.4x100 CB nhựa dẻo 405 3.0 2.4 25.4 100 CB Resin  
405x3.2x2.4x25.4x100 AB Side saw off pliwood 405 3.2 2.4 25.4 100 AB Side saw off pliwood  
405x2.8x2.0x25.4x120 AB Coated pliwood boads 405 2.8 2.0 25.4 120 AB Coated pliwood boads  
405x3.0x2.2x25.4x120 AB Side saw off pliwood 405 3.0 2.2 25.4 120 AB Side saw off pliwood  
405x3.0x2.4x25.4x120 B aluminum 405 3.0 2.4 25.4 120 B aluminum  
455x3.2x2.2x25.4x80 CB Side saw off 455 3.2 2.2 25.4 80 CB Side saw off  
455x3.2x2.2x25.4x100 CB Side saw off 455 3.2 2.2 25.4 100 CB Side saw off  
455x3.2x2.4x25.4x100 AB Side saw off pliwood 455 3.2 2.4 25.4 100 AB Side saw off pliwood  
455x3.2x2.6x25.4x120 CB aluminum 455 3.2 2.6 25.4 120 CB aluminum  
455x3.2x2.2x25.4x120 AB Side saw off pliwood 455 3.2 2.2 25.4 120 AB Side saw off pliwood  
510x3.4x2.4x25.4x80 CB Side saw off 510 3.4 2.4 25.4 80 CB Side saw off  
510x3.4x2.4x25.4x100 AB Side saw off pliwood 510 3.4 2.4 25.4 100 AB Side saw off pliwood  
510x3.4x2.4x25.4x100 CB Side saw off 510 3.4 2.4 25.4 100 CB Side saw off  
510x3.4x2.4x25.4x120 CB Side saw off 510 3.4 2.4 25.4 120 CB Side saw off  
510x3.4x2.4x25.4x120 AB Side saw off pliwood 510 3.4 2.4 25.4 120 AB Side saw off pliwood  
560x3.4x2.4x25.4x100 AB Side saw off pliwood 560 3.4 2.4 25.4 100 AB Side saw off pliwood  
610x3.6x2.8x25.4x80 AB Side saw off 610 3.6 2.8 25.4 80 AB Side saw off Kobayashi jumping
610x3.4x2.4x25.4x100 CB Side saw off 610 3.4 2.4 25.4 100 CB Side saw off  
610x3.6x2.8x25.4x100 AB Side saw off 610 3.6 2.8 25.4 100 AB Side saw off Kobayashi jumping
610x3.6x2.8x25.4x120 AB Side saw off 610 3.6 2.8 25.4 120 AB Side saw off Kobayashi jumping

 

 Cưa tròn có túi chống bụi  Cưa tròn cắt kim loại  Cưa tròn  Bàn máy cưa tròn  Cưa tròn không dây  Bảng trượt cưa tròn 
 Máy cưa T.C.T cắt kim loại (nhỏ)Máy cưa T.C.T cắt kim loại ( tốc độ cao) Máy cưa T.C.T cắt kim loại (tốc độ thấp)
Dao cắt Máy Cắt chống bụi Máy cắt Đĩa mài Máy cắt bánh xe tốc độ cao  Máy đặc biệt

Lưỡi cưa; luoi cua, đĩa cưa, dia cua, đĩa cưa thép, dia cua thep, đĩa cưa thép gió, dia cua thep gio, đĩa cưa HSS, dia cua HSS, Lưỡi cưa HSS, luoi cua HSS,  lưỡi cưa thép, lưỡi cưa thép, lưỡi cưa kim loại, luoi cua kim loại, lưỡi cưa sắt, luoi cua sat, đĩa cưa sắt, dia cua sat, đĩa cưa hơp kim, dia cua hop kim, đĩa cưa mạ titan, dia cua ma titan, đĩa cưa cắt hợp kim cứng, dia cua cat hop kim cung, đĩa cắt hợp kim, dia cat hop kim, đĩa cắt thép, dia cat thep, đĩa cắt thép gió HSS, dia cat thep gio HSS, lưỡi cưa vòng, luoi cua vong, lưỡi cưa vòng cắt inox, lưỡi cưa vòng cắt kim loại, Lưỡi cưa vòng kim cương, luoi cua vong kim cuong, Lưỡi cưa vòng lưỡng kim M42 và M51; luoi cua vong m42, luoi vua vong m51, lưỡi cưa vòng m42, Lưỡi cưa vòng M51; Lưỡi cưa vòng gắn hợp kim cứng; luoi cua vong gan hop kim cung; vật liệu lưỡi cưa, vat lieu  luoi cua; Lưỡi cưa vòng Bi-Alfa cobalt M42; luoi cua vong bimetal; Bi-Alfa Cobalt M42; Rontgen; cưa đặc, cưa thép hình;   Lưởi cưa đĩa PVD TiN; Lưởi cưa đĩa PVD TiAln; Lưởi cưa đĩa PVD TiCn; Lưỡi cưa Lenox Hợp Kim TNT CT; Lưỡi cưa Lenox Hợp Kim Armor CT Black; Lưỡi cưa Lenox LXP; Lưỡi cưa Lenox Classic; Máy cưa vòng mini; lưỡi cưa global saw, lưỡi cưa motoyuki, đĩa cưa  global saw, dia cua global saw, luoi cua global saw, luoi cua motoyuki, luoi cua hợp kim global saw, lưỡi cưa hợp kim global saw; lưỡi cưa vòng lenox, luoi cua vong lenox, luoi cua lenox, cua vong lenox, Cưa vòng lenox; lưỡi cưa vòng kim loại cứng lenox, Lưỡi cưa vòng  starret, luoi cua vong starret, đĩa cưa thép gió

 

  

 

Sản phẩm khác