Máy cơ khí CHLB Đức, first-class 100% made in Germany
Đĩa cưa hợp kim cắt gỗ chuyên nghiệp, nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản 100%

 

Mã sản phẩm Đường kính
(mm)
Đường kính cắt
(mm)
Độ dày lưỡi cưa
(mm)
Cốt gắn
(mm)
Số răng Loại răng Mục đích Ghi chú
203x1.8x1.3x25.4x40 CB Vertical saw off 203 1.8 1.3 25.4 40 CB Vertical saw off  
203x2.0x1.4x25.4x40 CB Vertical saw off 203 2.0 1.4 25.4 40 CB Vertical saw off  
203x1.8x1.3x25.4x50 CB Vertical saw off 203 1.8 1.3 25.4 50 CB Vertical saw off  
203x2.0x1.4x25.4x50 CB Vertical saw off 203 2.0 1.4 25.4 50 CB Vertical saw off  
203x1.8x1.3x25.4x60 CB Vertical saw off 203 1.8 1.3 25.4 60 CB Vertical saw off  
203x2.0x1.4x25.4x60 CB Vertical saw off 203 2.0 1.4 25.4 60 CB Vertical saw off  
203x2.8x2.0x25.4x60 AB ván ép 203 2.8 2.0 25.4 60 AB ván ép  
203x3.0x2.2x25.4x60 AB ván ép 203 3.0 2.2 25.4 60 AB ván ép  
203x3.0x2.2x25.4x60 AB Perch 203 3.0 2.2 25.4 60 AB Perch  
203x1.8x1.3x25.4x80 AB ván ép 203 1.8 1.3 25.4 80 AB ván ép  
203x1.8x1.3x25.4x80 CB nhựa dẻo 203 1.8 1.3 25.4 80 CB Nhựa dẻo  
203x2.0x1.4x25.4x80 AB ván ép 203 2.0 1.4 25.4 80 AB ván ép  
203x2.0x1.4x25.4x80 CB nhựa dẻo 203 2.0 1.4 25.4 80 CB Nhựa dẻo  
203x2.2x1.6x25.4x80 AB ván ép 203 2.2 1.6 25.4 80 AB ván ép  
203x2.4x1.7x25.4x80 AB ván ép 203 2.4 1.7 25.4 80 AB ván ép  
203x2.6x1.8x25.4x80 AB ván ép 203 2.6 1.8 25.4 80 AB ván ép  
203x2.8x2.0x25.4x80 AB ván ép 203 2.8 2.0 25.4 80 AB ván ép  
203x3.0x2.2x25.4x80 AB ván ép 203 3.0 2.2 25.4 80 AB ván ép  
203x3.0x2.2x25.4x80 AB Perch 203 3.0 2.2 25.4 80 AB Nhựa dẻo  
203x1.8x1.3x25.4x100 CB nhựa dẻo 203 1.8 1.3 25.4 100 CB Nhựa dẻo  
203x2.0x1.4x25.4x100 CB nhựa dẻo 203 2.0 1.4 25.4 100 CB Nhựa dẻo  
255x1.8x1.3x25.4x40 CB Vertical saw off 255 1.8 1.3 25.4 40 CB Vertical saw off  
255x2.0x1.4x25.4x40 CB Vertical saw off 255 2.0 1.4 25.4 40 CB Vertical saw off  
255x2.2x1.5x25.4x40 CB Vertical saw off 255 2.2 1.5 25.4 40 CB Vertical saw off  
255x2.4x1.6x25.4x40 CB Vertical saw off 255 2.4 1.6 25.4 40 CB Vertical saw off  
255x2.6x1.8x25.4x40 CB Vertical saw off 255 2.6 1.8 25.4 40 CB Vertical saw off  
255x2.8x2.0x25.4x40 AB Vertical saw off 255 2.8 2.0 25.4 40 AB Vertical saw off Rip saw
255x3.0x2.2x25.4x40 AB Vertical saw off 255 3.0 2.2 25.4 40 AB Vertical saw off Rip saw
255x1.8x1.3x25.4x50 CB Vertical saw off 255 1.8 1.3 25.4 50 CB Vertical saw off  
255x2.0x1.4x25.4x50 CB Vertical saw off 255 2.0 1.4 25.4 50 CB Vertical saw off  
255x2.2x1.5x25.4x50 CB Vertical saw off 255 2.2 1.5 25.4 50 CB Vertical saw off  
255x1.8x1.3x25.4x60 CB Vertical saw off 255 1.8 1.3 25.4 60 CB Vertical saw off  
255x2.0x1.4x25.4x60 CB Vertical saw off 255 2.0 1.4 25.4 60 CB Vertical saw off  
255x2.2x1.5x25.4x60 CB Vertical saw off 255 2.2 1.5 25.4 60 CB Vertical saw off  
255x1.8x1.3x25.4x80 AB ván ép 255 1.8 1.3 25.4 80 AB ván ép  
255x1.8x1.3x25.4x80 CB nhựa dẻo 255 1.8 1.3 25.4 80 CB Nhựa dẻo  
255x2.0x1.4x25.4x80 AB ván ép 255 2.0 1.4 25.4 80 AB ván ép  
255x2.0x1.4x25.4x80 CB nhựa dẻo 255 2.0 1.4 25.4 80 CB Nhựa dẻo  
255x2.2x1.6x25.4x80 AB ván ép 255 2.2 1.6 25.4 80 AB ván ép  
255x2.2x1.6x25.4x80 CB nhựa dẻo 255 2.2 1.6 25.4 80 CB Nhựa dẻo  
255x2.4x1.7x25.4x80 AB ván ép 255 2.4 1.7 25.4 80 AB ván ép  
255x2.4x1.8x25.4x80 CB nhựa dẻo 255 2.4 1.8 25.4 80 CB Nhựa dẻo  
255x2.6x1.8x25.4x80 AB ván ép 255 2.6 1.8 25.4 80 AB ván ép  
255x2.8x2.0x25.4x80 AB ván ép 255 2.8 2.0 25.4 80 AB ván ép  
255x2.8x2.2x25.4x80 B aluminum 255 2.8 2.2 25.4 80 B aluminum  
255x3.0x2.2x25.4x80 AB ván ép 255 3.0 2.2 25.4 80 AB ván ép  
255x3.0x2.2x25.4x80 AB Perch 255 3.0 2.2 25.4 80 AB Perch  
255x1.8x1.3x25.4x100 AB ván ép 255 1.8 1.3 25.4 100 AB ván ép  
255x1.8x1.3x25.4x100 CB nhựa dẻo 255 1.8 1.3 25.4 100 CB Nhựa dẻo  
255x2.0x1.4x25.4x100 AB ván ép 255 2.0 1.4 25.4 100 AB ván ép  
255x2.0x1.4x25.4x100 CB nhựa dẻo 255 2.0 1.4 25.4 100 CB Nhựa dẻo  
255x2.2x1.5x25.4x100 AB ván ép 255 2.2 1.5 25.4 100 AB ván ép  
255x2.2x1.6x25.4x100 CB nhựa dẻo 255 2.2 1.6 25.4 100 CB Nhựa dẻo  
255x2.4x1.7x25.4x100 AB Plywood 255 2.4 1.7 25.4 100 AB ván ép  
255x2.4x1.8x25.4x100 CB nhựa dẻo 255 2.4 1.8 25.4 100 CB Nhựa dẻo  
255x2.6x1.8x25.4x100 AB ván ép 255 2.6 1.8 25.4 100 AB ván ép  
255x2.8x2.0x25.4x100 AB ván ép 255 2.8 2.0 25.4 100 AB ván ép  
255x2.8x2.2x25.4x100 B aluminum 255 2.8 2.2 25.4 100 B aluminum  
255x3.0x2.2x25.4x100 AB ván ép 255 3.0 2.2 25.4 100 AB ván ép  
255x3.0x2.2x25.4x100 AB Perch 255 3. 2.2 25.4 100 AB Perch  
255x2.0x1.4x25.4x120 AB ván ép 255 2.0 1.4 25.4 120 AB ván ép  
255x2.0x1.4x25.4x120 CB nhựa dẻo 255 2.0 1.4 25.4 120 CB Nhựa dẻo  
255x2.2x1.6x25.4x120 AB ván ép 255 2.2 1.6 25.4 120 AB ván ép  
255x2.2x1.6x25.4x120 CB nhựa dẻo 255 2.2 1.6 25.4 120 CB Resin  
255x2.4x1.7x25.4x120 AB ván ép 255 2.4 1.7 25.4 120 AB ván ép  
255x2.4x1.8x25.4x120 CB nhựa dẻo 255 2.4 1.8 25.4 120 CB Resin  
305x2.0x1.4x25.4x40 CB Vertical saw off 305 2.0 1.4 25.4 40 CB Vertical saw off  
305x2.2x1.5x25.4x40 CB Vertical saw off 305 2.2 1.5 25.4 40 CB Vertical saw off  
305x2.4x1.6x25.4x40 CB Vertical saw off 305 2.4 1.6 25.4 40 CB Vertical saw off  
305x2.8x2.0x25.4x40 CB Vertical saw off 305 2.8 2.0 25.4 40 CB Vertical saw off Panel saw
305x3.0x2.0x25.4x40 AB Vertical saw off 305 3.0 2.0 25.4 40 AB Vertical saw off Panel saw
305x3.0x2.0x25.4x40 CB Vertical saw off 305 3.0 2.0 25.4 40 CB Vertical saw off  
305x2.0x1.4x25.4x50 CB Vertical saw off 305 2.0 1.4 25.4 50 CB Vertical saw off  
305x2.2x1.5x25.4x50 CB Vertical saw off 305 2.2 1.5 25.4 50 CB Vertical saw off  
305x2.4x1.7x25.4x50 CB Vertical saw off 305 2.4 1.7 25.4 50 CB Vertical saw off  
305x3.0x2.2x25.4x80 AB ván ép 305 3.0 2.2 25.4 80 AB ván ép  
305x2.0x1.4x25.4x100 AB ván ép 305 2.0 1.4 25.4 100 AB ván ép  
305x2.0x1.4x25.4x100 CB nhựa dẻo 305 2.0 1.4 25.4 100 CB Nhựa dẻo  
305x2.2x1.5x25.4x100 AB ván ép 305 2.2 1.5 25.4 100 AB ván ép  
305x2.2x1.6x25.4x100 CB nhựa dẻo 305 2.2 1.6 25.4 100 CB Nhựa dẻo  
305x2.4x1.7x25.4x100 AB ván ép 305 2.4 1.7 25.4 100 AB ván ép  
305x2.4x1.8x25.4x100 CB nhựa dẻo 305 2.4 1.8 25.4 100 CB Nhựa dẻo  
305x2.6x1.8x25.4x100 AB ván ép 305 2.6 1.8 25.4 100 AB ván ép  
305x2.6x2.0x25.4x100 CB nhựa dẻo 305 2.6 2.0 25.4 100 CB Nhựa dẻo  
305x2.8x2.0x25.4x100 AB ván ép 305 2.8 2.0 25.4 100 AB ván ép  
305x2.8x2.0x25.4x100 CB nhựa dẻo 305 2.8 2.0 25.4 100 CB Nhựa dẻo  
305x3.0x2.2x25.4x100 AB Flash pliwood 305 3.0 2.2 25.4 100 AB Flash pliwood Panel saw
305x3.0x2.2x25.4x100 AB ván ép 305 3.0 2.2 25.4 100 AB ván ép  
305x3.0x2.4x25.4x100 B aluminum 305 3.0 2.4 25.4 100 B aluminum  
305x3.0x2.2x25.4x100 AB Coated pliwood boads 305 3.0 2.2 25.4 100 AB Coated pliwood boads  
305x3.0x2.2x25.4x100 AB Perch 305 3.0 2.2 25.4 100 AB Perch  
305x3.0x2.2x25.4x100 CB nhựa dẻo 305 3.0 2.2 25.4 100 CB Nhựa dẻo  
305x2.2x1.6x25.4x120 CB nhựa dẻo 305 2.2 1.6 25.4 120 CB Nhựa dẻo  
305x2.6x1.8x25.4x120 AB ván ép 305 2.6 1.8 25.4 120 AB ván ép  
305x2.8x2.0x25.4x120 AB ván ép 305 2.8 2.0 25.4 120 AB ván ép  
305x3.0x2.2x25.4x120 AB ván ép 305 3.0 2.2 25.4 120 AB ván ép  
305x3.0x2.2x25.4x120 AB Perch 305 3.0 2.2 25.4 120 AB Perch  
330x3.0x2.2x25.4x100 AB Flash pliwood 330 3.0 2.2 25.4 100 AB Flash pliwood Panel saw
355x3.0x2.0x25.4x50 CB Vertical saw off 355 3.0 2.0 25.4 50 CB Vertical saw off  
355x3.2x2.2x25.4x50 AB Vertical saw off 355 3.2 2.2 25.4 50 AB Vertical saw off  
355x2.6x1.8x25.4x60 CB Vertical saw off 355 2.6 1.8 25.4 60 CB Vertical saw off  
355x3.0x2.0x25.4x60 CB Vertical saw off 355 3.0 2.0 25.4 60 CB Vertical saw off  
355x3.0x2.2x25.4x80 AB ván ép 355 3.0 2.2 25.4 80 AB ván ép  
355x3.0x2.2x25.4x100 AB ván ép 355 3.0 2.2 25.4 100 AB ván ép  
355x3.0x2.4x25.4x100 B aluminum 355 3.0 2.4 25.4 100 B aluminum  
355x3.0x2.2x25.4x100 AB Perch 355 3.0 2.2 25.4 100 AB Perch  
355x3.0x2.2x25.4x100 CB nhựa dẻo 355 3.0 2.2 25.4 100 CB Nhựa dẻo  
355x3.0x2.2x25.4x120 AB ván ép 355 3.0 2.2 25.4 120 AB ván ép  
355x3.0x2.4x25.4x120 B aluminum 355 3.0 2.4 25.4 120 B aluminum  
355x3.0x2.2x25.4x120 CB nhựa dẻo 355 3.0 2.2 25.4 120 CB Nhựa dẻo  
405x2.8x2.0x25.4x50 CB Vertical saw off 405 2.8 2.0 25.4 50 CB Vertical saw off  
405x3.0x2.0x25.4x50 CB Vertical saw off 405 3.0 2.0 25.4 50 CB Vertical saw off  
405x2.8x2.0x25.4x60 CB Vertical saw off 405 2.8 2.0 25.4 60 CB Vertical saw off  
405x3.0x2.0x25.4x60 CB Vertical saw off 405 3.0 2.0 25.4 60 CB Vertical saw off  
405x3.0x2.2x25.4x80 AB Side saw off pliwood 405 3.0 2.2 25.4 80 AB Side saw off pliwood  
405x3.0x2.2x25.4x80 CB Side saw off 405 3.0 2.2 25.4 80 CB Side saw off  
405x3.0x2.2x25.4x100 AB Side saw off pliwood 405 3.0 2.2 25.4 100 AB Side saw off pliwood  
405x3.0x2.4x25.4x100 B aluminum 405 3.0 2.4 25.4 100 B aluminum  
405x3.0x2.2x25.4x100 AB Coated perch 405 3.0 2.2 25.4 100 AB Coated perch  
405x3.0x2.2x25.4x100 CB Side saw off 405 3.0 2.2 25.4 100 CB Side saw off  
405x3.0x2.4x25.4x100 CB nhựa dẻo 405 3.0 2.4 25.4 100 CB Resin  
405x3.2x2.4x25.4x100 AB Side saw off pliwood 405 3.2 2.4 25.4 100 AB Side saw off pliwood  
405x2.8x2.0x25.4x120 AB Coated pliwood boads 405 2.8 2.0 25.4 120 AB Coated pliwood boads  
405x3.0x2.2x25.4x120 AB Side saw off pliwood 405 3.0 2.2 25.4 120 AB Side saw off pliwood  
405x3.0x2.4x25.4x120 B aluminum 405 3.0 2.4 25.4 120 B aluminum  
455x3.2x2.2x25.4x80 CB Side saw off 455 3.2 2.2 25.4 80 CB Side saw off  
455x3.2x2.2x25.4x100 CB Side saw off 455 3.2 2.2 25.4 100 CB Side saw off  
455x3.2x2.4x25.4x100 AB Side saw off pliwood 455 3.2 2.4 25.4 100 AB Side saw off pliwood  
455x3.2x2.6x25.4x120 CB aluminum 455 3.2 2.6 25.4 120 CB aluminum  
455x3.2x2.2x25.4x120 AB Side saw off pliwood 455 3.2 2.2 25.4 120 AB Side saw off pliwood  
510x3.4x2.4x25.4x80 CB Side saw off 510 3.4 2.4 25.4 80 CB Side saw off  
510x3.4x2.4x25.4x100 AB Side saw off pliwood 510 3.4 2.4 25.4 100 AB Side saw off pliwood  
510x3.4x2.4x25.4x100 CB Side saw off 510 3.4 2.4 25.4 100 CB Side saw off  
510x3.4x2.4x25.4x120 CB Side saw off 510 3.4 2.4 25.4 120 CB Side saw off  
510x3.4x2.4x25.4x120 AB Side saw off pliwood 510 3.4 2.4 25.4 120 AB Side saw off pliwood  
560x3.4x2.4x25.4x100 AB Side saw off pliwood 560 3.4 2.4 25.4 100 AB Side saw off pliwood  
610x3.6x2.8x25.4x80 AB Side saw off 610 3.6 2.8 25.4 80 AB Side saw off Kobayashi jumping
610x3.4x2.4x25.4x100 CB Side saw off 610 3.4 2.4 25.4 100 CB Side saw off  
610x3.6x2.8x25.4x100 AB Side saw off 610 3.6 2.8 25.4 100 AB Side saw off Kobayashi jumping
610x3.6x2.8x25.4x120 AB Side saw off 610 3.6 2.8 25.4 120 AB Side saw off Kobayashi jumping

 

Ưu điểm Đường cắt tuyệt đẹp, Không nóng và biến dạng khi cắt, Lưỡi cưa siêu bén, Bền bỉ theo thời gian, Và nhất là an toàn cao về lâu dài,

Cưa đĩa https://youtu.be/zNcsR-L2ASU https://www.youtube.com/watch?v=sl5aAgBTqR8 https://www.youtube.com/watch?v=zNcsR-L2ASU&list=RDCMUCCeQLxZHazu4RFqlMmLAw-A&start_radio=1&rv=zNcsR-L2ASU https://www.youtube.com/watch?v=aKfQoW_36aE https://www.youtube.com/watch?v=fnikbR4epfg https://www.youtube.com/watch?v=IFTKiWPBxmo https://www.youtube.com/watch?v=3Srhpa5voi4 https://www.youtube.com/watch?v=7QURis2fRvY https://www.youtube.com/watch?v=GwF7LPCFKB4 https://www.youtube.com/watch?v=R1iVjOaTW44 https://www.youtube.com/watch?v=II_DohaEagk https://www.youtube.com/watch?v=y6gpqwA6r1k https://www.youtube.com/watch?v=Gy0rGSMYamk https://www.youtube.com/watch?v=0X9OWcKs4F0 https://www.youtube.com/watch?v=z8AswO_EhzU https://www.youtube.com/watch?v=w7mw7CAZBhc https://www.youtube.com/watch?v=daMTq2_37fI NHÁM XẾP https://www.youtube.com/watch?v=MnQ2PVyTeOc&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index= 1 https://www.youtube.com/watch?v=A2go-6_cDKY&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=2 https://www.youtube.com/watch?v=3txT4qe6nVQ&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=3 https://www.youtube.com/watch?v=YOz9-FXBlqQ&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=4 https://www.youtube.com/watch?v=YOz9-FXBlqQ&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=4 https://www.youtube.com/watch?v=didPBwepGIs&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=5 https://www.youtube.com/watch?v=T-ttgcXv_Mk&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=6 https://www.youtube.com/watch?v=2gnL5YxSbkg&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=7 https://www.youtube.com/watch?v=WHjyCYFuXxc&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=8 https://www.youtube.com/watch?v=QEIL65CFQ3A&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=9 https://www.youtube.com/watch?v=Ko6aKn3GdBs&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=10 https://www.youtube.com/watch?v=hgM4XtCj-14&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=11 https://www.youtube.com/watch?v=TpQaPzzYGeQ&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=12 https://www.youtube.com/watch?v=5xelVP7B-dw&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=13 https://www.youtube.com/watch?v=rA9YBHjvqXM&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=14 https://www.youtube.com/watch?v=qKshtNkJ-UU&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=15 https://www.youtube.com/watch?v=F2X5YP8it_s&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=16 https://www.youtube.com/watch?v=Q-nST1_pW5g&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=17 https://www.youtube.com/watch?v=HkqQfhy2Gl0&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=18 https://www.youtube.com/watch?v=MUx1CfX03Y8&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=19 https://www.youtube.com/watch?v=u-roaQMNfYc&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=20 https://www.youtube.com/watch?v=fDe53yuvYCQ&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=21 https://www.youtube.com/watch?v=5_LC8S9FXpI&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=22 https://www.youtube.com/watch?v=Y5CsqwwXjfY&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=23 https://www.youtube.com/watch?v=y9TpZc2rqEc&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=24 https://www.youtube.com/watch?v=8WS9zw1pVUQ&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=25 https://www.youtube.com/watch?v=KcorFaANgZo&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=26 https://www.youtube.com/watch?v=-xAG9WPciGA&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=27 https://www.youtube.com/watch?v=hEzdhdH7OKY&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=28 https://www.youtube.com/watch?v=LkJgoJimJHo&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=29 https://www.youtube.com/watch?v=7A6RhkS4VvM&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=30 https://www.youtube.com/watch?v=UyYdVeLdXP0&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=31 https://www.youtube.com/watch?v=AR7YLBfyrrQ&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=32 https://www.youtube.com/watch?v=wE62JDbiIb4&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=33 https://www.youtube.com/watch?v=IBK6P67JgcQ&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=34 https://www.youtube.com/watch?v=T3wI5y0HM_8&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=35 https://www.youtube.com/watch?v=8r9mKUUDhMs&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=36 https://www.youtube.com/watch?v=2gQ1BQBgDzM&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=37 https://www.youtube.com/watch?v=UNXh09gnqw8&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=38 https://www.youtube.com/watch?v=M09EqfsYH_I&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=39 https://www.youtube.com/watch?v=9_qM69LXUzk&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=40 https://www.youtube.com/watch?v=ig4YhpSwO6I&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=41 https://www.youtube.com/watch?v=-MS3EZEt2W0&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=42 https://www.youtube.com/watch?v=2Sd3duXYyC4&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=43 https://www.youtube.com/watch?v=PpL0E0Tk_jE&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=44 https://www.youtube.com/watch?v=jSU39jPjAtY&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=45 https://www.youtube.com/watch?v=69VvaVnfKYo&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=46 https://www.youtube.com/watch?v=z-gcS32NcqU&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=47 https://www.youtube.com/watch?v=uD88l4Qpjm8&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=48 https://www.youtube.com/watch?v=CyZPDc16jxI&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=49 https://www.youtube.com/watch?v=ou--DnqaphI&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=50 https://www.youtube.com/watch?v=AOnV8L9yD5Y&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=51 https://www.youtube.com/watch?v=jWKDF2ZNP_A&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=53 https://www.youtube.com/watch?v=K3N7fC8XNGU&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=54 https://www.youtube.com/watch?v=h8bftobiTI0&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=55 https://www.youtube.com/watch?v=-JKTMTis8rk&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=56 https://www.youtube.com/watch?v=3uh_h2IpSQ0&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=57 https://www.youtube.com/watch?v=rV3VHwOaiio&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=58 https://www.youtube.com/watch?v=NYDmA2CyurU&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=59 https://www.youtube.com/watch?v=hQpxJp3222c&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=60 https://www.youtube.com/watch?v=EpPuddDlpMM&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=61 https://www.youtube.com/watch?v=9S82KT7CG8U&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=62 https://www.youtube.com/watch?v=63w_aGEvDQc&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=63 https://www.youtube.com/watch?v=AtnBxEDeE5U&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=64 https://www.youtube.com/watch?v=EOUoMLmvgtg&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=65 https://www.youtube.com/watch?v=H6M-qm-c2jE&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=66 https://www.youtube.com/watch?v=U3iJznVD0FY&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=67 https://www.youtube.com/watch?v=f8_Kz0g9XDQ&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=68 https://www.youtube.com/watch?v=av05VFsq35s&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=69 https://www.youtube.com/watch?v=HTENHYKBvKI&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=70 https://www.youtube.com/watch?v=xaMgrXpd59w&list=UUjQ_SccrvFWT7b0pYU-pXrA&index=71

Sản phẩm khác